Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: You ____ finish your homework before you go to bed

All students ____ wear uniforms at school because it is a rule.


Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

This warning sign indicates that you ____ step on the grass.


Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

This drink isn"t beneficial for health. You ____ drink it too much.


Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer lớn each of the following questions.

One advantage of living in a/an ____ is khổng lồ strengthen relationship between young children và adults.


Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

I think you ____ do exercise regularly in order to keep your toàn thân in good shape.


Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

I live in a/an ____ with my parents và my elder sister in the coastal area.


Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

In my opinion, family members are responsible for ____.


Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Despite being a kid, Tuan always helps his mother bởi thechoresevery day.


Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

After graduating from university, I want to lớn ____ my father"s footsteps.

Xem thêm: Trong Quá Trình Nào Sau Đây Đồng Lượng Của Ôtô Được Bảo Toàn


Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

My grandpa is the most conservative person in my family. He never ____ about way of life.


Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

When I was a child, my mother used to teach me tablemanners.


Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the word that differs from the other three in the position of the primary ức chế in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the word that differs from the other three in the position of the primary căng thẳng in each of the following questions.


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam

*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

III/ REWRITE THESE SENTENCES

1. You must finish all of your homework before going khổng lồ bed.

→ You have _________________________________________________

2. Did you go to a kindergarten when you were a child?

→ Did you use ___________________________________?

3. Your new school is near the place where my family is living.

→The place where my family is living is not _________________________

4. Nga enjoys listening to traditional stories.

→ Nga is

5. Mr Mike often walked in the park last year.

→Mr Mike used_


*

*

1. You must finish all of your homework before going to bed.

→ You have _______to finish all you homework before going to bed___

2. Did you go lớn a kindergarten when you were a child?

→ Did you use _____to a kindergarten when you were a child____?

3. Your new school is near the place where my family is living.

→The place where my family is living is not __far from my school__

4. Nga enjoys listening to traditional stories.

→ Nga is keens of listening to lớn traditional stories

5. Mr Mike often walked in the park last year.

→Mr Mike used_ lớn walk in the park last year


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu vấn đáp mà bạn cần!
Vn
Doc - cài tài liệu, văn phiên bản pháp luật, biểu mẫu mã miễn phí
My Dad won’t ...........................................................................13. Mr. Hung doesn’t walk to work now.Mr. Hung used ...........................................................................14. You must finish all of your homework before going to lớn bed.You have ................................................................................... VIII – Rewrite these sentences, using “used...
Vn
Doc - mua tài liệu, văn phiên bản pháp luật, biểu mẫu mã miễn phí
My Dad won’t ...........................................................................13. Mr. Hung doesn’t walk to work now.Mr. Hung used ...........................................................................14. You must finish all of your homework before going to bed.You have ................................................................................... VIII – Rewrite these sentences, using “used to”, “didn’t use to”, “Did… use to”.1. When I was a child, I watched cartoon on TV. I don’t watch cartoons anymore.I ............................................................. , but I don’t anymore.2. Did you go to a kindergarden when you were a child?
Did ........................................................................................... ?3. When I was a child, I cried a lot. I don’t cry a lot now.I ............................................................... , but I don’t anymore.4. Now you live in this town. Where did you live before you came here?
Where .................................................... Before you came here?5. When I was a child, I wanted lớn be an adult lượt thích my father.I ........................................................................... Like my father.6. When Carol was a child, she was very shy. Now she’s not shy.Carol .................................................... , but she isn’t anymore.7. I didn’t get up early when I was younger. Now I usually get up early.I didn’t .................................................IX – chia động tự và đưa sang thể tủ định cùng nghi vấn.1. Hoa & Lan (buy)..........................some books yesterday.......................................................................................................................................................................................................2.Our friends (watch).......................a game on TV at the moment.......................................................................................................................................................................................................3. Ba’s teacher (give).....................him a lot of homework last week.......................................................................................................................................................................................................4.Our class (go)......................to the zoo next week.......................................................................................................................................................................................................5. Their grandmother (tell)......................them a lot of stories last year.......................................................................................................................................................................................................6. Look! Lan (wear)...............................a new dress.......................................................................................................................................................................................................7. They enjoy (watch).............................TV.......................................................................................................................................................................................................8. Hoa’s mother (go)........................shopping everyday.......................................................................................................................................................................................................9. We(visit)..................................our grandparents this weekend.......................................................................................................................................................................................................10. I (receive)...........................a letter yesterday.......................................................................................................................................................................................................11. Listen! The birds (sing)..................................beautifully.......................................................................................................................................................................................................12. We (live).........................in a big city.......................................................................................................................................................................................................13. She (have)......................breakfast at 7 a.m every morning.......................................................................................................................................................................................................14. They (learn)..........................something about Geography.......................................................................................................................................................................................................15. Lan (help)..........................her mother with the houseworks.......................................................................................................................................................................................................