Phần looking back giúp đỡ bạn học ôn tập lại tự vựng cũng giống như các năng lực đã học trong unit 1. Nội dung bài viết cung cấp những nhắc nhở để giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

Vocabulary

1. Which one is the odd one out?

Từ như thế nào là từ khác biệt?

1. A comedy, a movie, DIY, a thriller2. Emailing, hanging out, blogging, surfing the net3. Cinema, museum, hospital, community centre4. Love, fancy, like, enjoy, detest5. Good, boring, exciting, relaxing6. ,

2. Rearrange the letters to lớn find the name of the activities.

Bạn đang xem: Looking back unit 1: leisure activities

2. Bố trí lại những chữ cái để search tên đều hoạt động.

Grammar

3. Fill the gaps with the correct form of the verbs.

Điền vào vị trí trông với vẻ ngoài đúng của cồn từ.

1. She adores __working___ with young children. (work)2. She likes __learning___ English with the new teacher. (learn)3. They hate __seeing___ their son texting his friends all day. (see)4. He doesn`t mind __doing___ homework. (do)5. I enjoyed __meeting___him last week in the library. (meet)6. We prefer __to play___ outdoor games. (play)

4. Complete the following sentences with your own ideas.

Xem thêm: Soạn Văn 7 Ý Nghĩa Văn Chương Hay, Ngắn Gọn, Soạn Bài Ý Nghĩa Văn Chương Ngắn Gọn Nhất

Hoàn thành đầy đủ câu sau cùng với những chủ ý riêng của bạn.

1. My best friend doesn`t mind ____ helping___ me with homework2. Bởi vì you fancy ____ play football _____?3. My father used lớn hate ___ cooking ____, but now he likes doing it.4. I love ____ playing piano _____.5. My cousin detests ____ making crafts ____.

5. Reading this paragraph from www.thinkyouknow.co.uk by CEOP, the UK government agency that helps protect children from harm online & offline in the UK & Internationally. Choose the most suitable words/ phrases khổng lồ fill the gaps.

Đọc đoạn văn từ bỏ trang www.thinkuknow.co.uk vì chưng CEOP, tổ chức cơ quan chính phủ Anh mà lại giúp đỡ đảm bảo trẻ em khỏi sự nguy hại trực tuyến và ngoài đời thực sinh hoạt Anh với quốc tế. Chọn gần như từ / các từ tương xứng nhất để điền vào khu vực trống. When you trò chơi online, be careful when you `make friends` with strangers. What should you do? (1) __ Firstly _, remember that it`s easy to lớn lie online and some of these `online friends` may be adults who want to lớn harm you. (2) __ Secondly _, never give your personal information such as your full name or your hometown. (3) _ Thirdly __, only play online games when you updated antivirus software. (4) __ In addition __, tell your parents what games you`re playing & what you love about them. (5) _ In short __, just like in the real world, you need khổng lồ be careful when playing with strangers.

Communication

6. Choose from the leisure activities in this unit:

one activity you think is funone activity you think is boringone activity you think is exctingone activity you think good for physical healthone activity you think is good fo mental health

Explain why you think so. Then exchange your ideas with a partner.

one activity you think is fun:play games with friendsone activity you think is boring:doing homeworkone activity you think is excting:stamp collectingone activity you think good for physical health:Playing footballone activity you think good for mental health:Listening lớn music

1. DIY 2. Hanging out 3. Hospital 
4. Detest 5. Boring 6. Computer 

Hướng dẫn dịch: 

1. Một vở kịch, một bộ phim, làm cho đồ tại nhà, một bộ phim truyện kinh dị 

2. Giữ hộ email, đi chơi, viết blog, lướt net 

3. Rạp chiếu phim giải trí phim, bảo tàng, bệnh viện, trung trung ương văn hóa 

4. Yêu, cuồng, thích, phù hợp thú, ghét 

5. Vui, nhàm chán, hào hứng, thư giãn 

6.