- Mệnh đề dục tình ở thể chủ động, ta chỉ cần dùng cụm hiện tại phân từ bỏ (V-ing) để thay thế sửa chữa cho mệnh đề đó.

Bạn đang xem: The gentleman who lives next door to me is a well

- cách rút gọn: vứt đại từ quan lại hệ, đưa động từ bao gồm trong mệnh đề tình dục về nguyên mẫu mã và thêm đuôi -ing.

The gentlemanwho livesnext door khổng lồ me is a well-known orator.

=> The gentlemanlivingnext door khổng lồ me is a well-known orator.

Tạm dịch: Người đàn ông sống cạnh bên tôi là 1 trong những nhà hùng biện nổi tiếng.


Choose the best answer lớn complete the sentence.

All students who don"t hand in their papers on time will fail in the exam.

=> All students ______ in their papers on time will fail in the exam.


Rewrite the following sentences with the same meaning to lớn the first one, using reduced relative clauses.

I saw many houses that were destroyed by the storm.

=> I saw________________________


Choose the best answer khổng lồ complete the sentence.

I saw many houses that were destroyed by the storm.

=> I saw many houses _______ by the storm.


Choose the best answer to lớn complete the sentence.

The envelop which lies on the table has no stamp on it.

=> The envelop _____ on the table has no stamp on it.


Choose the best answer to complete the sentence.

Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes & explosives.

=> Benzene, _____ by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes and explosives.


Choose the best answer to complete the sentence.

The man who is standing there is a clown.

=> The man ______ there is a clown


Choose the best answer to complete the sentence.

We visited the church _________ in the 18th century.


Rewrite the following sentences with the same meaning to the first one, using reduced relative clauses.

The diagrams which were made by young Faraday were sent to lớn Sir Humphry Davy at the over of 1812.

=> The diagrams_______________________________________


Choose the best answer lớn complete the sentence.

The nurse_________from nhật bản can speak English well.


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam

- Mệnh đề quan hệ giới tính ở thể nhà động, ta chỉ cần dùng cụm hiện tại phân tự (V-ing) để sửa chữa thay thế cho mệnh đề đó.

- cách rút gọn: vứt đại từ quan liêu hệ, chuyển động từ thiết yếu trong mệnh đề quan hệ giới tính về nguyên chủng loại và thêm đuôi -ing.

Xem thêm: The house felt terribly cold the fact that the central heating had been on all day

The gentlemanwho livesnext door to me is a well-known orator.

=> The gentlemanlivingnext door lớn me is a well-known orator.

Tạm dịch: Người lũ ông sinh sống cạnh đơn vị tôi là một nhà hùng biện nổi tiếng.


Choose the best answer to lớn complete the sentence.

All students who don"t hand in their papers on time will fail in the exam.

=> All students ______ in their papers on time will fail in the exam.


Rewrite the following sentences with the same meaning to lớn the first one, using reduced relative clauses.

I saw many houses that were destroyed by the storm.

=> I saw________________________


Choose the best answer khổng lồ complete the sentence.

The envelop which lies on the table has no stamp on it.

=> The envelop _____ on the table has no stamp on it.


Choose the best answer lớn complete the sentence.

Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes và explosives.

=> Benzene, _____ by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes and explosives.


Choose the best answer lớn complete the sentence.

I saw many houses that were destroyed by the storm.

=> I saw many houses _______ by the storm.


Choose the best answer to complete the sentence.

The nurse_________from japan can speak English well.


Rewrite the following sentences with the same meaning khổng lồ the first one, using reduced relative clauses.

The street which leads to the school is very wide.

=> The street___________________________


Rewrite the following sentences with the same meaning to lớn the first one, using reduced relative clauses.

The diagrams which were made by young Faraday were sent to lớn Sir Humphry Davy at the end of 1812.

=> The diagrams_______________________________________


Choose the best answer khổng lồ complete the sentence.

We visited the church _________ in the 18th century.


Rewrite the following sentences with the same meaning to the first one, using reduced relative clauses.

The man who is standing there is a clown.

=> The man______________


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam