Tổng hợp kiến thức và kỹ năng cần thay vững, các dạng bài xích tập và thắc mắc có kỹ năng xuất hiện trong đề thi HK2 chất hóa học 11 sắp tới tới


A. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ

I. MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

1. Tư tưởng về hợp chất hữu cơ và hóa học tập hữu cơ

- Hợp hóa học hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối hạt cacbonat…).

Bạn đang xem: Ôn tập hóa 11 cuối học kì 2

- chất hóa học hữu cơ là lĩnh vực hóa học nghiên cứu các hợp hóa học hữu cơ.

2. Phân các loại hợp hóa học hữu cơ

- Thường phân thành hai loại

+ Hiđrocacbon

+ Dẫn xuất hiđrocacbon

3. Đặc điểm thông thường của hợp chất hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: liên kết hóa học đa số trong hợp chất hữu cơ là links cộng hóa trị.

- Tính hóa học vật lý:

+ ánh sáng nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi thấp.

+ phần lớn không chảy trong nước, nhưng tan nhiều trong những dung môi hữu cơ.

- Tính chất hóa học:

+ các hợp chất hữu cơ thường xuyên kém bền cùng với nhiệt cùng dễ cháy.

+ phản nghịch ứng hóa học của những hợp hóa học hữu cơ thường xẩy ra chậm và theo khá nhiều hướng không giống nhau, nên tạo thành hỗn hợp những sản phẩm.

4. Qua quýt về đối chiếu nguyên tố

a. đối chiếu định tính

* Mục đích: xác định nguyên tố nào tất cả trong hợp chất hữu cơ.

* Nguyên tắc: Chuyển các nguyên tố vào hợp hóa học hữu cơ thành những chất vô cơ đơn giản và dễ dàng rồi nhận biết chúng bằng những phản ứng đặc trưng.

b. So sánh định lượng

* Mục đích: xác định thành phần % về khối lượng các nguyên tố có trong phân tử hợp hóa học hữu cơ.

* Nguyên tắc: Cân thiết yếu xác cân nặng hợp hóa học hữu cơ, tiếp đến chuyển yếu tắc C → CO2, H → H2O, N → N2, tiếp đến xác định bao gồm xác trọng lượng hoặc thể tích của các chất chế tạo ra thành, từ kia tính % khối lượng các nguyên tố.

* Biểu thức tính toán:

(mathrmm_mathrmCmathrm=fracmathrmm_mathrmCmathrmO_mathrm2mathrm.12mathrm44mathrm(g)); (mathrmm_mathrmHmathrm=fracmathrmm_mathrmH_mathrm2mathrmOmathrm.2mathrm18mathrm(g)); (mathrmm_mathrmNmathrm=fracmathrmV_mathrmN_mathrm2mathrm.28mathrm22,4mathrm(g))


- Tính được: 

*

%O = 100 - %C - %H - %N

II. CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Công thức đơn giản và dễ dàng nhất

a. Định nghĩa

- Công thức dễ dàng nhất là công thức biểu hiện tỉ lệ buổi tối giản về số nguyên tử của những nguyên tố vào phân tử.

b. Cách thiết lập cấu hình công thức dễ dàng nhất

- cấu hình thiết lập công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ Cx
Hy
Oz là cấu hình thiết lập tỉ lệ

*

2. Công thức phân tử

a. Định nghĩa

- bí quyết phân tử là công thức bộc lộ số lượng nguyên tử của từng nguyên tố vào phân tử.

b. Cách thiết lập cấu hình công thức phân tử

- Có ba cách cấu hình thiết lập công thức phân tử

* phụ thuộc thành phần % trọng lượng các nguyên tố

- cho CTPT Cx
Hy
Oz: ta bao gồm tỉ lệ

(frac mM m100 m = frac m12. mx\% m C m = frac m1. my\% m H m = frac m16. mz\% m O)


Từ đó ta có:

(mathrmx=fracmathrmMmathrm. !!%!! ext Cmathrm12mathrm.100); (mathrmy=fracmathrmMmathrm. !!%!! ext Hmathrm1mathrm.100); (mathrmz=fracmathrmMmathrm. !!%!! ext Omathrm16mathrm.100)

* phụ thuộc công thức đơn giản nhất

* Tính trực tiếp theo khối lượng sản phẩm cháy

B. HIDROCACBON

I. ANKAN

1. Tư tưởng - Đồng đẵng - Đồng phân - Danh pháp

a. Khái niệm

- Ankan là hidrocacbon no mạch hở tất cả CTTQ Cn
H2n+2 (n≥1). Hay nói một cách khác là parafin

- những chất CH4, C­2­H6, C3H8 …. Cn
H2n+2 hòa hợp thành hàng đồng đẳng của ankan.

b. Đồng phân

- từ C4H10 trở đi tất cả đồng phân cấu tạo (đồng phân mạch C).

- Thí dụ: C5H10 có cha đồng phân:

CH3-CH2-CH2-CH2CH3;

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3;

CH3-C(CH3)2-CH3

c. Danh pháp

- chũm tên các ankan mạch ko nhánh trường đoản cú C1 → C10


- Danh pháp thường.

- n - thương hiệu ankan tương ứng (n- ứng với mạch C ko phân nhánh)

- iso - thương hiệu ankan tương xứng (iso- ngơi nghỉ C trang bị hai tất cả nhánh -CH3).

- neo - tên ankan khớp ứng (neo- sinh hoạt C vật dụng hai gồm hai nhánh -CH3).

- Danh pháp quốc tế: Số chỉ địa điểm nhánh + tên nhánh + thương hiệu mạch C thiết yếu + an

Thí dụ: (oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm-oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3)

(2-metylbutan)

- Bậc của nguyên tử C vào hiđrocacbon no được xem bằng số links của nó với các nguyên tử C khác.

Thí dụ: (oversetmathrmImathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrmIVmathopmathrmC,mathrm(CmathrmH_mathrm3mathrm)_mathrm2mathrm-oversetmathrmIIImathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)-oversetmathrmIImathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm-oversetmathrmImathopmathrmC,mathrmH_mathrm3)


2. đặc thù vật lý

- tự CH4 → C4H10 là chất khí.

- tự C5H12 → C17H36 là chất lỏng.

- trường đoản cú C18H38 trở đi là chất rắn.

3. đặc điểm hóa học

a. Làm phản ứng thế vày halogen (đặc trưng đến hidrocacbon no)

- Clo rất có thể thế lần lượt từng nguyên tử H vào phân tử metan

CH4 + Cl2 (xrightarrowmathrmaskt) CH3Cl + HCl

- những đồng đẵng của metan cũng tham gia phản ứng thế tựa như metan

*

- thừa nhận xét: Nguyên tử H links với nguyên tử C bậc cao hơn nữa dể bị chũm hơn nguyên tử H links với nguyên tử C bậc phải chăng hơn.

b. Phản nghịch ứng tách.

(mathrmC_mathrmnmathrmH_mathrm2n+2xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, xtmathrmC_mathrmnmathrmH_mathrm2nmathrm+mathrmH_mathrm2)

(mathrmC_mathrmnmathrmH_mathrm2n+2xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, xtmathrmC_mathrmn !!"!! ext mathrmH_mathrm2n !!"!! ext mathrm+mathrmC_mathrmmmathrmH_mathrm2m+2mathrm(n=n !!"!! ext +m))


- Thí dụ

CH3-CH3 (xrightarrowmathrm50mathrm0^mathrm0mathrmC, xt) CH2=CH2 + H2

*

c. Bội phản ứng oxi hóa.

Cn
H2n+2 + (fracmathrm3n+1mathrm2)O2 → n
CO2 + n
H2O 

4. Điều chế:

a. Chống thí nghiệm:

- CH3COONa + Na
OH (xrightarrowmathrmCa
O, mathrmt^mathrm0) CH4↑+ Na2CO3

- Al4C3 + 12H2O → 3CH4↑ + 4Al(OH)3

b. Vào công nghiệp:

Đi từ khí thiên nhiên, khí mỏ dầu và từ dầu mỏ.

II. ANKEN

1. Tư tưởng - Đồng phân - Danh pháp

a. Khái niệm:

- Anken là hidrocacbon ko no mạch hở tất cả một nối đôi trong phân tử. Bao gồm CTTQ là Cn
H2n (n)

- các chất C2H4, C3H6, C4H8 . . . Cn
H2n (n≥2) thích hợp thành hàng đồng đẵng của anken.

b. Đồng phân: có hai các loại đồng phân

- Đồng phân cấu tạo: (Đồng phân mạch C cùng đồng phân vị trí links đôi)

Thí dụ: C4H8 có tía đồng phân cấu tạo.


CH2=CH-CH2-CH3;CH3-CH=CH-CH3; CH2=C(CH3)-CH3

- Đồng phân hình học tập (cis - trans): đến anken bao gồm CTCT: ab
C=Ccd.

Điều khiếu nại để xuất hiện thêm đồng phân hình học là: a ≠ b cùng c ≠ d.

c. Danh pháp:

- Danh pháp thường: tên ankan nhưng chũm đuôi an = ilen.

+ Ví dụ: C2H4 (Etilen), C3H6 (propilen)

- Danh pháp quốc tế (tên cố kỉnh thế):

Số chỉ vị trí nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch C chính + số chỉ vị trí liên kết đôi + en

+ Ví dụ: (oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH=oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH-oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3) (C4H8) But-2-en

(oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm=oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrm(CmathrmH_mathrm3mathrm)-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3) (C4H8) 2 - Metylprop-1-en


2. đặc điểm vật lý

Ở đk thường thì

- từ C2H4 → C4H8 là hóa học khí.

- trường đoản cú C5H10 trở đi là chất lỏng hoặc chất rắn.

3. Tính chất hóa học

a. Làm phản ứng cộng (đặc trưng)

* cộng H2: Cn
H2n+H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)Cn
H2n+2

 CH2=CH-CH3+H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CH3-CH2-CH3

* cộng Halogen: Cn
H2n + X2 → Cn
H2n
X2

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Phản ứng anken chức năng với Br2 dùng để làm nhận biết anken (dd Br2 mất màu)

* cùng HX (X: Cl, Br, OH . . .)

Thí dụ:

CH2=CH2 + HOH (xrightarrowmathrmH^mathrm+) CH3-CH2OH

CH2=CH2 + HBr (xrightarrow) CH3-CH2Br

- các anken có cấu trúc phân tử ko đối xứng khi cùng HX có thể cho các thành phần hỗn hợp hai sản phẩm

*

- quy tắc Maccopnhicop: Trong phản nghịch ứng cộng HX vào link đôi, nguyên tử H (phần với điện dương) hầu hết cộng vào nguyên tử C bậc thấp rộng (có nhiều H hơn), còn nguyên hay đội nguyên tử X (phần sở hữu điện âm) cộng vào nguyên tử C bậc cao hơn nữa (ít H hơn).


b. Phản nghịch ứng trùng hợp:

Điều kiện: Phân tử nên có links đôi C=C.

*

c. Phản ứng oxi hóa:

- Oxi hóa trả toàn:

Cn
H2n + (fracmathrm3nmathrm2)O2(xrightarrowmathrmt^mathrm0)n
CO2 + n
H2O

- thoái hóa không hoàn toàn: Anken rất có thể làm mất màu dung dịch B2 cùng dung dịch dung dịch tím. Làm phản ứng này dùng để làm nhận biết anken và hợp chất chứa liên kết (pi).

4. Điều chế

a. Chống thí nghiệm:

Cn
H2n+1OH (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 17mathrm0^mathrm0mathrmC) Cn
H2n+H2O

b. Điều chế từ ankan:

Cn
H2n+2(xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, p, xt)Cn
H2n + H2

III. ANKADIEN

1. Định nghĩa - Phân loại - Danh pháp

a. Định nghĩa: Là hidrocacbon không no mạch hở, trong phân tử chứa hai link C=C, gồm CTTQ Cn
H2n-2 (n)


- Ví dụ: CH2=C=CH2, CH2=CH-CH=CH2 . . .

b. Phân loại:

Có tía loại:

- Ankadien tất cả hai link đôi liên tiếp.

- Ankadien gồm hai links đôi bí quyết nhau do một link đơn (ankadien liên hợp).

- Ankadien tất cả hai liên kết đôi giải pháp nhau trường đoản cú hai liên kết đơn trở lên.

c. Danh pháp:

Số chỉ địa điểm nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu anka mạch C chính + số chỉ vị trí liên kết đôi + đien.

CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-đien)

2. đặc điểm hóa học

a. Làm phản ứng cộng (H2, X2, HX)

* cùng H2:

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CH3-CH2-CH2-CH3

* cộng brom: 

Cộng 1:2

CH2=CH-CH=CH2+ Br2 (dd) (xrightarrowmathrm-8mathrm0^mathrm0mathrmC) CH2=CH-CHBr-CH2Br (spc)

Cộng 1:4

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (dd)(xrightarrowmathrm4mathrm0^mathrm0mathrmC)CH2Br-CH=CH-CH2Br (spc)


Cộng đồng thời vào hai link đôi

CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 (dd) (xrightarrow) CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br

* cùng HX

Cộng 1:2

CH2=CH-CH=CH2 + HBr (xrightarrowmathrm-8mathrm0^mathrm0mathrmC)CH2=CH-CHBr-CH3 (spc)

Cộng 1:4

CH2=CH-CH=CH2+ HBr (xrightarrowmathrm4mathrm0^mathrm0mathrmC) CH3-CH=CH-CH2Br (spc)

b. Phản bội ứng trùng hợp:

VD: 

*

(cao su buna)

c. Phản nghịch ứng oxi hóa:

- Oxi hóa hoàn toàn

2C4H6 + 11O2 (xrightarrowmathrmt^mathrm0) 8CO2 + 6H2O

- Oxi hóa không hoàn toàn: tựa như như anken thì ankadien rất có thể làm mất màu hỗn hợp thuốc tím. Bội phản ứng này dùng để nhận biết ankadien.

3. Điều chế

- Được điều chế từ ankan tương xứng bằng làm phản ứng bóc tách H2.

CH3CH2CH2CH3(xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0)CH2=CH-CH=CH2+2H2


CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 (xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0) CH2=C(CH3)-CH=CH2 +2H2

IV. ANKIN

1. định nghĩa - Đồng phân - Danh pháp

a. Khái niệm

- Là hidrocacbon không no mạch hở trong phân tử có một liên kết , tất cả CTTQ là Cn
H2n-2 (n2).

- các chất C2H2, C3H4, C4H6 . . .Cn
H2n-2 (n2) thích hợp thành một dãy đồng đẵng của axetilen.

b. Đồng phân

- Chỉ có đồng phân cấu tạo (đồng phân mạch C với đồng phân vị trí liên kết ). Ankin không có đồng phân hình học.

- Thí dụ: C4H6 gồm hai đồng phân

CH≡C-CH2-CH3; CH3-C≡C-CH3.

c. Danh pháp:

- Danh pháp thường: Tên cội ankyl + axetilen

+ VD: C2H2 (axetilen), CH≡C-CH3 (metylaxetilen)

- Danh pháp vậy thế:

Số chỉ địa chỉ nhánh + tên nhánh + thương hiệu mạch C bao gồm + số chỉ vị trí nối 3 + in

(oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm-oversetmathrm2mathopmathrmC,equiv oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH)


But-1-in

(oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm3mathopmathrmC,equiv oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrm-oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3)

But-2-in

2. đặc điểm hóa học:

a. Phản ứng cộng (H2, X2, HX, bội nghịch ứng đime hóa cùng trime hóa).

- Thí dụ

+ cộng H­2

CH≡CH + H2­ (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) CH2=CH2

CH2=CH2 + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) CH3-CH3

Nếu sử dụng xúc tác Pd/Pb
CO3 hoặc Pd/Ba
SO4, ankin chỉ cùng một phân tử H2 sản xuất anken

CH≡CH + H2­ (xrightarrowmathrmPd/Pb
CmathrmO_mathrm3mathrm, mathrmt^mathrm0) CH2=CH2

+ cộng X2

CH≡CH + Br2­ (xrightarrow) CHBr=CHBr


CHBr=CHBr + Br2 (xrightarrow) CHBr2-CHBr2

+ cùng HX

CH≡CH + HCl (xrightarrowmathrmHg
Cmathrml_mathrm2) CH2 =CHCl

+ làm phản ứng đime hóa - trime hóa

2CH≡CH (xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0) CH2=CH-C≡CH

(vinyl axetilen)

3CH≡CH (xrightarrowmathrm60mathrm0^mathrm0mathrmC) C6H6

b. Làm phản ứng thế bằng ion kim loại:

- Điều kiện: phải có links 3 ngơi nghỉ đầu mạch.

R-C≡CH + Ag
NO3 + NH3 → R-C≡CAg↓+ NH4NO3

Phản ứng này dùng làm nhận biết Ank-1-in

c. Làm phản ứng oxi hóa:

- Oxi hóa trả toàn:

Cn
H2n-2+ O2 → n
CO2 + (n-1)H2O 

- Oxi hóa không trả toàn: tựa như như anken cùng ankadien, ankin cũng có chức năng làm mất màu hỗn hợp thuốc tím. Bội nghịch ứng này dùng để nhận biết ankin.

Xem thêm: 100 Mẫu Slide Powerpoint Đẹp (Tải Miễn Phí), 30 Mẫu Slide Powerpoint Đẹp, Miễn Phí Của Google


3. Điều chế:

a. Phòng thí nghiệm:

Ca
C2 + 2H2O → C2H2↑ + Ca(OH)2

b. Trong công nghiệp:

2CH4 (xrightarrowmathrm150mathrm0^mathrm0mathrmC) C2H2 + 3H2

V. BENZEN VÀ DÃY ĐỒNG ĐẴNG:

1. Đồng đẳng - Đồng phân - Danh pháp:

a. Đồng đẳng: dãy đồng đẵng của benzen tất cả CTTQ là Cn
H2n-6.

b. Đồng phân: Đồng phân về địa điểm tương đối của những nhóm ankyl bao bọc vòng benzen (o, m, p).

- Ví dụ: C8H10

*

c. Danh pháp: call tên theo danh pháp hệ thống.

Số chỉ địa điểm nhóm ankyl + tên ankyl + benzen.

- VD: C6H5CH3 (metylbenzen).

2. Tính chât hóa học:

a. Bội nghịch ứng thế:

* thay nguyên tử H sinh hoạt vòng benzen

- công dụng với halogen

*

Cho ankyl benzen phản nghịch ứng cùng với brom bao gồm bột fe thì thu được lếu láo hợp thành phầm thế brom hầu hết vào địa chỉ ortho cùng para.

*

- phản bội ứng giữa benzen cùng đồng đẳng với axit HNO3 xãy ra tương tự như làm phản ứng với halogen.


- Quy tắc chũm H nghỉ ngơi vòng benzen: những ankyl benzen dể thâm nhập phản ứng cố kỉnh nguyên tử H của vòng benzen hơn benzen và sự ráng ưu tiên ở vị trí ortho và para so với nhóm ankyl.

* cầm cố nguyên tử H sinh hoạt mạch chính

- C6H5CH3 + Br2 (xrightarrowt^0) C6H5CH2Br + HBr

b. Bội phản ứng cộng:

- cộng H2 và cùng Cl2.

c. Phản ứng oxi hóa:

- thoái hóa không trả toàn: Toluen có công dụng làm mất màu dung dịch thuốc tím còn benzen thì không. Bội nghịch ứng này dùng làm nhận biết Toluen.

- làm phản ứng oxi hóa trả toàn:

Cn
H2n-6 + (fracmathrm3n-3mathrm2)O2 → n
CO2 + (n-3)H2O

VI. STIREN:

1. Cấu tạo: CTPT: C8H8;

CTCT: 

*

2. đặc điểm hóa học:

a. Bội nghịch ứng với dung dịch Br2. Phản nghịch ứng này dùng để nhận biết stiren.

b. Phản ứng cùng với H2.

c. Gia nhập phản ứng trùng phù hợp ở liên kết đôi C=C.

VII. NAPTTALEN: CTPT: C10H8. 

1. CTCT: 

*

2. đặc điểm hóa học:


- thâm nhập phản ứng ráng và tham gia phản ứng cộng.

B. ANCOL- PHENOL

I. ANCOL

1. Định nghĩa - Phân loại

a. Định nghĩa

- Ancol là hầu như hợp hóa học hữu cơ vào phân tử gồm nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C no. Ví dụ: C2H5OH

- Bậc ancol là bậc của nguyên tử C links trực tiếp với đội OH.

Thí dụ

CH3-CH2-CH2-CH2OH: ancol bậc I

CH3-CH2-CH(CH3)-OH: ancol bậc II

CH3-C(CH3)2-OH: ancol bậc III

b. Phân loại

- Ancol no, 1-1 chức, mạch hở (Cn
H2n+1OH): Ví dụ: CH3OH . . .

- Ancol ko no, 1-1 chức mạch hở: CH2=CH-CH2OH 

- Ancol thơm solo chức: C6H5CH2OH

- Ancol nhiều chức: CH2OH-CH2OH (etilen glicol),

CH2OH-CHOH-CH2OH (glixerol)

2. Đồng phân - Danh pháp

a. Đồng phân: Chỉ tất cả đồng phân kết cấu (gồm đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nhóm OH).

- ví dụ C4H10O gồm 4 đồng phân ancol

CH3-CH2-CH2-CH2OH;


CH3-CH(CH3)-CH2OH

CH3-CH2-CH(CH3)-OH;

CH3-C(CH3)2-OH

b. Danh pháp:

- Danh pháp thường: Ancol + tên cội ankyl + ic

+ Ví dụ: C2H5OH (ancol etylic)

- Danh pháp cụ thế: Tên hidrocacbon tương xứng với mạch chính + số chỉ vị trí nhóm OH + ol

+ Ví dụ:

(oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrmOH)

(3-metylbutan-1-ol)

3. Tính chất vật lý

- Tan nhiều trong nước vì tạo được links H cùng với nước. Độ rã trong nước giảm dần lúc số nguyên tử C tăng lên.

4. đặc thù hóa học

a. Bội phản ứng gắng H của group OH

* đặc điểm chung của ancol

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑


* đặc thù đặc trưng của ancol đa chức có hai đội OH tức tốc kề

- tổng hợp được Cu(OH)2 ở đk thường sinh sản thành dung dịch màu xanh da trời lam. Phản bội ứng này dùng làm nhận biết ancol đa chức có hai đội OH tức khắc kề.

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu + 2H2O

b. Phản ứng nạm nhóm OH

* bội nghịch ứng với axit vô cơ

C2H5 - OH + H-Br → C2H5Br + H2O

* phản nghịch ứng cùng với ancol

2C2H5OH(xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 14mathrm0^mathrm0mathrmC)C2H5OC2H5 + H2O

- PTTQ: 2ROH(xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 14mathrm0^mathrm0mathrmC) R-O-R + H2O

c. Phản ứng tách bóc nước

C2H5OH (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 17mathrm0^mathrm0mathrmC) C2H4 + H2O


- PTTQ:

Cn
H2n+1OH (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 17mathrm0^mathrm0mathrmC) Cn
H2n+ H2O

d. Phản nghịch ứng oxi hóa:

- lão hóa không trả toàn:

+ Ancol bậc 1 lúc bị oxi hóa vày Cu
O/to mang lại ra thành phầm là andehit

RCH2OH + Cu
O (xrightarrowmathrmt^mathrm0) RCHO + Cu↓ + H2O

+ Ancol bậc nhì khi bị oxi hóa vày Cu
O/to mang đến ra sản phẩm là xeton.

R-CH(OH)-R’ + Cu
O (xrightarrowmathrmt^mathrm0) R-CO-R’ +Cu↓ + H2O

+ Ancol bậc III khó khăn bị oxi hóa.

- Oxi hóa trả toàn:

Cn
H2n+1OH + O2 (xrightarrowmathrmt^mathrm0) n
CO2 + (n+1)H2O

5. Điều chế:

a. Phương pháp tổng hợp:

- Điều chế từ bỏ anken tương ứng:

Cn
H2n + H2O (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, mathrmt^mathrm0) Cn
H2n+1OH


- Điều chế Glixerol đi từ anken tương ứng là CH2=CH-CH3.

b. Phương thức sinh hóa: Điều chế C2H5OH trường đoản cú tinh bột.

(C6H10O5)n (xrightarrowmathrm+mathrmH_mathrm2mathrmO) C6H12O6

C6H12O6 (xrightarrowmathrmenzim) 2C2H5OH + 2CO2

II. PHENOL

1. Định nghĩa - Phân nhiều loại - Danh pháp

a. Định nghĩa: Phenol là đông đảo hợp hóa học hữu cơ trong phân tử tất cả nhóm -OH liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C vòng benzen.

- Ví dụ: C6H5OH (phenol) . . .

b. Phân loại:

- Phenol đối chọi chức: Phân tử có một đội nhóm -OH phenol.

- Phenol nhiều chức: Phân tử cất hai hay những nhóm -OH phenol.

c. Danh pháp: Số chỉ vị trí nhóm núm + phenol

2. đặc thù hóa học:

a. Phản bội ứng nạm nguyên tử H của group OH

- tính năng với kim loại kiềm

 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2↑

- tính năng với hỗn hợp bazơ


C6H5OH + Na
OH → C6H5ONa + H2O

b. Làm phản ứng thế H của vòng benzen: công dụng với dung dịch Brom (Phản ứng này dùng để nhận biết phenol).

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH↓ + 3HBr

3. Điều chế: Để pha chế phenol ta có sơ đồ gia dụng sau:

C6H6 → C6H5Br → C6H5ONa → C6H5OH

C. ANDEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

I. ANDEHIT

1. Định nghĩa - Danh pháp

a. Định nghĩa: Andehit là mọi hợp chất hữu tuy vậy phân tử bao gồm nhóm -CH=O liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- Ví dụ: HCHO, CH3CHO...

b. Danh pháp:

- Tên thay thế của những andehit no đối kháng chức mạch hở như sau:

Tên hidrocacbon no tương ứng với mạch thiết yếu + al

Ví dụ: (oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmHO) (3-metylbutanal)


- Tên hay của một số anđehit: Andehit + thương hiệu axit tương ứng

Ví dụ: HCHO (andehit fomic), CH3CHO (andehit axetic) . . .

2. đặc điểm hóa học

- Vừa biểu đạt tính oxi hóa, vừa miêu tả tính khử

a. Tính oxi hóa: bội phản ứng cộng H2 (tạo thành ancol bậc I):

RCHO + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) RCH2OH

b. Tính khử: công dụng với những chất oxi hóa

R-CHO +2Ag
NO3+H2O +3NH3 (xrightarrowmathrmt^mathrm0) R-COONH4+2Ag↓+2NH4NO3

R-CHO + 2Cu(OH)2+Na
OH (xrightarrowmathrmt^mathrm0) RCOONa +Cu2O↓ +3H2O

Các phản bội ứng trên dùng để nhận biết andehit.

3. Điều chế

- Để pha chế andehit ta đi tự ancol bằng phản ứng lão hóa không hoàn toàn.

CH3CH2OH+ Cu
O(xrightarrowmathrmt^mathrm0)CH3CHO +Cu +H2O

- Đi trường đoản cú hidrocacbon.

2CH2=CH2 +O2 (xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0) 2CH3CHO


II. XETON

1. Định nghĩa

- Là những hợp chất hữu cơ mà phân tử bao gồm nhóm

*
liên kết trực tiếp với hai nguyên tử C.

 -Ví dụ: CH3-CO-CH3 (đimetyl xeton), CH3-CO-C6H5 (metyl phenyl xeton) . . .

2. Tính chất hóa học

- cùng H2­ chế tạo ra thành ancol bậc II.

R-CO-R’ + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) RCH(OH)R’ 

CH3-CO-CH3 + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CH3CH(OH)CH3

- Xeton không tham gia phản ứng tráng gương.

3. Điều chế

- thoái hóa không hoàn toàn ancol bậc II.

CH3CH(OH)CH3+ Cu
O (xrightarrowmathrmt^mathrm0) CH3-CO-CH3+ Cu + H2O

III. AXIT CACBOXYLIC

1. Định nghĩa - Danh pháp

a. Định nghĩa

- Là đều phân tử hợp chất hữu tuy thế phân tử gồm nhóm -COOH liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- Ví dụ: HCOOH, CH3COOH, . . .

b. Danh pháp

- Tên thay thế sửa chữa của các axit cacboxylic no, solo chức, mạch hở như sau:


Axit + thương hiệu hidrocacbon no khớp ứng với mạch chính + oic

- Ví dụ: (oversetmathrm5mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmOOH) (Axit-4-metylpentanoic)

2. đặc thù vật lý

- Axit tan nhiều trong nước do tạo được links hidro cùng với nước cùng độ tan bớt dần khi số nguyên tử C tăng lên.

- nhiệt độ sôi cao hơn ancol khớp ứng do link hidro giữa các nguyên tử bền hơn liên kết H giữa các phân tử ancol.

3. đặc thù hóa học

a. Tính axit: Có không hề thiếu tính chất của một axit.

CH3COOH + Na
OH → CH3COONa + H2O2CH3COOH + Zn
O → (CH3COO)2Zn + H2O

2CH3COOH + Ca
CO3 → (CH3COO)2Ca + CO2↑ +H2O

2CH3COOH + Zn →(CH3COO)2Zn +H2↑

b. Bội phản ứng vậy nhóm -OH (phản ứng este hóa):

RCOOH + R’OH (oversetmathrmH^mathrm+mathrm, mathrmt^mathrm0→) RCOOR’ + H2O

CH3COOH + C2H5OH(oversetmathrmH^mathrm+mathrm, mathrmt^mathrm0→) CH3COOC2H5 + H2O

4. Điều chế axit axetic

a. Lên men giấm

C2H5OH + O2 (xrightarrowmen giấm) CH3COOH + H2O

b. Thoái hóa andehit axetic

2CH3CHO + O2 (xrightarrowmathrmxt) 2CH3COOH

c. Trường đoản cú metanol

CH3OH + teo (xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, xt) CH3COOH Đây là phương pháp hiện đại thêm vào axit axetic.

Trong suốt chương trình hóa học tập lớp 11 học kỳ II các em sẽ được thiết kế quen với phần hóa học hữu cơ. Bao gồm các hidrocacbon cùng những dẫn xuất dễ dàng và đơn giản như ancol, phenol, andehit cùng axit hữu cơ. Tiếp sau đây làtổng hợp kỹ năng hóa 11 học tập kì 2một cách ngắn gọn tuyệt nhất về cục bộ các siêng đề nêu trên.

1, cầm tắt chăm đề hữu cơ tổng hợp kiến thức hóa 11 học tập kì 2

*

Toàn bộ chương trình hóa 11 học tập kì 2 là kỹ năng hóa học hữu cơ

Khái niệm

Hợp hóa học hữu cơ là hợp hóa học của cacbon, ngoại trừ CO, CO2, HCN, muối bột cacbonat, muối xianua, muối cacbua

Phân loại

Có hai phương pháp phân nhiều loại chính

Cách 1: dựa vào thành phần nguyên tố

Hidrocacbon: Chỉ tất cả C với HDẫn xuất của hidrocacbon: xung quanh C với H thì còn có nguyên tố khác sửa chữa H của hidrocacbon

Cách 2: dựa vào mạch cacbon

Mạch vòng
Mạch không vòng (mạch thẳng hoặc mạch nhánh)

Đặc điểm chung

Liên kết C-H là links cộng hóa trị
Tính chất vật lý: ánh nắng mặt trời nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp; phần lớn không chảy trong nước nhưng mà tan trong số dung môi hữu cơ
Tính hóa học hóa học: những hợp chất hữu cơ thường xuyên kém bền với nhiệt cùng dễ cháy. Bội phản ứng hóa học xảy ra chậm và những hướng nên gồm hỗn hợp sản phẩm

2, Tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa 11 học kì 2 phần hidrocacbon

2.1/ Hidrocacbon no: Ankan

Tính hóa học chung

Công thức chung: Cn
H2n+2. Ankan chỉ có link đơn (C-C và C-H)

Ở đk thường những ankan từ bỏ C1 mang lại C4 ngơi nghỉ thể khí, tự C5 cho C18 sinh sống thể lỏng. Tự C18 trở đi ankan sống thể rắn

Nhiệt độ nóng chảy, ánh sáng sôi và cân nặng riêng tăng theo hướng tăng của phân tử khối. Nhẹ nhàng hơn nước, ít tan trong nước, không màu, tan nhiều trong số dung môi hữu cơ.

Phản ứng hóa học cần nhớPhản ứng núm của ankan

CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl (CH3Cl: metyl clorua/ clometan)

CH3Cl + Cl2 -> CH2Cl2 + HCl (CH2Cl2 : metylen clorua/ diclometan)

CH2Cl2 + Cl2 -> CHCl3 + HCl (CHCl3: clorofom/ triclometan)

CHCl3 + Cl2 -> CCl4 + HCl (CCl4: cacbon tetraclorua/ tertraclometan)

Chú ý: bậc cacbon thông qua số nguyên tử C liên kết trực tiếp với nó

Nguyên tử H link với nguyên tử C bậc cao hơn nữa dễ bị nạm hơn nguyên tử H links với nguyên tử C bậc tốt hơn

Phản ứng bóc tách của ankan

Gồm 2 bội phản ứng là bội phản ứng gãy link C – C (được call là làm phản ứng cracking) với gãy links C – H (được điện thoại tư vấn là phản nghịch ứng dehidro hóa)

Ví dụ phản bội ứng bóc của C4H10

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH3 – CH = CH – CH3 + H2 (phản ứng dehidro hóa)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH – CH2 – CH3 + H2 (phản ứng dehidro hóa)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH3 – CH = CH2 + CH4 (phản ứng cracking)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH2 + CH3 – CH3 (phản ứng cracking)

Chú ý

Phản ứng cracking thường xuyên kèm cả bội nghịch ứng dehidro hóa (tách H2)

Khi ankan sinh ra tất cả mạch cacbon lâu năm thì cũng rất có thể bị bẻ mạch tiếp

Phản ứng cháy ankan hóa 11

Cn
H2n+2 + (3n + 1)/ 2 O2 -> n
CO2 + (n+1) H2O (1)

Vậy từ bội phản ứng số (1) ta tất cả số mol CO2 sinh ra nhỏ tuổi hơn số mol H2O với số mol ankan ngay số mol H2O trừ đi số mol CO2. Ta gồm n (Cn
H2n+2) = n (H2O) – n (CO2)

Điều chế:

Trong công nghiệp: metan và các đồng đẳng được tách bóc từ khí vạn vật thiên nhiên và dầu mỏ

Trong phòng thí nghiệm

Điều chế từ bội phản ứng vôi tôi xút: CH3COONa + Na
OH -> CH4 + Na2CO3

Điều chế trường đoản cú nhôm cacbua: Al4C3 + 12H2O -> 3CH4 + 4 Al(OH)3

2.2/ Hidrocacbon ko no: Anken

Tính hóa học chung

Công thức phổ biến là Cn
H2n (n to hơn hoặc bằng 2)

Tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa 11 học tập kì 2 phần đặc điểm vật lý của anken: Ở đk thường, các anken từ bỏ C2 cho C4 ngơi nghỉ thể khí, từ C5 trở đi là hóa học lỏng hoặc hóa học rắn. ánh sáng nóng chảy, ánh sáng sôi và khối lượng riêng tăng theo hướng tăng của phân tử khối. Khối lượng nhẹ hơn nước, ko màu, ít tan trong nước, chúng tan nhiều trong những dung môi hữu cơ.

Khí ethylene (C2H4) có tác dụng hoa trái mau chín hơn

*

Ethylene có tương đối nhiều ứng dụng vào đời sống

Phản ứng hóa học buộc phải nhớPhản ứng cùng của ankenCộng H2: CH2 = CH2 + H2 -> CH3 – CH3Cộng halogen (Cl2, Br2): CH2 = CH2 + Br2 -> CH2Br – CH2Br

Ta kết luận: những đồng đẳng của etilen làm cho mất màu nâu của hỗn hợp brom. đặc thù hóa học này dùng để nhận biết etilen và các đồng đẳng thuộc dãy anken trong hỗn hợp khí

Cộng HX

Quy tắc Maccopnhicop: Khi cùng HX vào link đôi thì X ưu tiên cùng vào nguyên tử C bậc cao hơn (ít H hơn)

CH2 = CH – CH2 + H – OH -> CH2OH – CH2 – CH3 (sản phẩm chính)

CH2 = CH – CH2 + H – OH -> CH3 – CHOH – CH3 (sản phẩm phụ)

Phản ứng trùng hợp

n CH2 = CH2 -> ( CH2 – CH2 ) n (polietilen – PE)

Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa trọn vẹn (phản ứng cháy)

Cn
H2n + 3n/2 O2 -> n
CO2 + n
H2O -> n
CO2 = n
H2O

Phản ứng thoái hóa không hoàn toàn

3Cn
H2n + 2KMn
O4 + 4H2O -> 2Cn
H2n (OH)2 + 2KOH + 2Mn
O2

3CH2 = CH2 + 2KMn
O4 + 4H2o -> 2CH2(OH) – CH2(OH) + 2Mn
O2 + KOH

Phản ứng này làm mất màu sắc tím của dung dịch KMn
O4
và bao gồm kết tủa nâu đen Mn
O2
xuất hiện

Điều chế

Trong công nghiệp: Điều chế từ bội phản ứng dehidro hóa ankan

Cn
H 2n+2 -> Cn
H2n + H2

Trong phòng thí nghiệm, etilen được pha trộn từ ancol etylic

CH3 – CH2 – OH -> CH2 = CH2 + H2O (xúc tác H2SO4 đặc, ánh nắng mặt trời 170 độ C)

2.3/ Hidrocacbon không no: Ankadien

Tính hóa học chung

Ankadien là hidrocacbon mạch hở, có hai liên kết đôi C = C trong phân tử, có công thức thông thường là Cn
H2n-2 (n phải to hơn hoặc bằng 3)

Phân loại

Ankadien có hai links đôi cạnh nhau: CH2 = C = CH2

Ankadien gồm hai liên kết đôi phương pháp nhau một links đơn (ankadien liên hợp)

CH2 = CH – CH = CH2 (buta – 1,3 dien / butadien / đi vinyl)

CH2 = C(CH3) – CH = CH2 ( 2 – metylbuta – 1,3 dien/ isopren)

Ankadien tất cả hai liên kết đôi bí quyết nhau trường đoản cú hai links đơn trở lên

CH2 = CH – CH2 – CH = CH2 (penta - 1,4 – dien)

Phản ứng hóa học nên nhớPhản ứng cộng

Cộng H2: CH2 = CH – CH = CH2 + 2 H2 -> CH3 – CH2 – CH2 – CH3

Cộng halogen (Br2, Cl2)

Cộng 1, 2: CH2 = CH – CH = CH2 + Br2 -> CH2 = CH – CHBr – CH2Br (sản phẩm chính)

CH2Br - CH = CH – CH2Br (sản phẩm phụ)

Phản ứng trùng hợp

n CH2 = CH – CH = CH2 -> ( CH2 – CH = CH – CH2 ) (polibutadien/ cao su thiên nhiên buna)

n CH2 = C(CH3) – CH = CH2 -> (CH2 – C (CH3) = CH – CH2) n (cao su isopren)

Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy)

Cn H 2n-2 + (3n-1)/2 O2 -> n CO2 + (n-1) H2O

Vậy ta gồm n (CO2) > n (H2O)

Và n (ankadien) = n (CO2) – n (H2O)

Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn: tương tự như anken, ankadien có công dụng làm mất màu hỗn hợp KMn
O4

Điều chế

Điều chế buta – 1,3 dien trường đoản cú butan hoặc butilen bằng cách dehiodro hóa

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH – CH = CH2 + 2 H2

Điều chế isopren bằng cách tách hidro của isopentan

CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 -> CH2 = C (CH3) – CH = CH2 + 2 H2

3, tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11 học kì 2 phần ancol

Tính chất chung

Nhóm OH lắp ở C no với mỗi C no chỉ được gắn một đội nhóm OH. Phương pháp phân tử chung của một dãy đồng đẳng ancol

ancol no đối chọi chức: Cn
H2n+1 OH

ancol đa chức: Cn
H2n+2(OH)x

*

Cộng thức của ancol cơ bản nhất cùng với C = 1

Phản ứng hóa học bắt buộc nhớ

+ bội phản ứng rứa H của nhóm OH (phản ứng với kim loại kiềm, phản ứng sinh sản phức với đồng II hidroxit của glyxerol

+ bội nghịch ứng chũm nhóm OH ancol (phản ứng cùng với HX tạo thành dẫn xuất halogen, phản ứng thân hai phân tử ancol chế tạo ra este)

+ phản nghịch ứng este hóa cùng với axit cacboxylic R - COOH

+ bội phản ứng bóc tách nước tạo ra thành anken

+ làm phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

ancol bậc I -> andehit, axitancol bậc II -> xetonancol bậc III -> không phản ứng

+ phản nghịch ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy)

Điều chế

Phương pháp pha chế ethanol: thủy phân dẫn xuất halogen, hidrat hóa etilen, lên men rượu glucozo

Trên đó là tổng hợp kỹ năng hóa 11 học kì 2một biện pháp ngắn gọn tốt nhất về các hidrocacon với ancol mà học sinh cần chú ý. Theo dõi và quan sát dinnerbylany.com và bộ sách
Bí quyết đoạt được điểm cao chất hóa học 11 để núm chắc kiến thức Hóa học lớp 11 và chuẩn bị nền tảng cho bài thi THPT nước nhà ngay từ bây giờ nhé!