*

Pembahasan

Instruksi soal meminta kita mengubah kalimat aktif positif di atas ke dalam bentuk pasif. Kalimat “I didn’t realize that somebody was recording our conversation.” (Saya tidak menyadari seseorang sedang merekam percakapan kita) ditulis dalam Simple Past
Tense (I didn't realize) dan Past Continuous Tense (somebody was recording our conversation) . Untuk menentukan subjek pada kalimat pasif, kita perlu melihat hal atau orang terpenting dalam kalimat aktif. Dalam hal ini yang terpenting adalah 'our conversation ', sehingga kalimat pasif harus ditulis dalam Past Continuous Tense . Formula Passive Voice untuk Past Continuous
Tense adalah S + was/were + being + V3 . Berdasarkan formula tersebut dapat dibentukkalimat pasif “Our conversation wasbeing recorded" . Meskipun demikian,kalimat tersebut sebaiknya ditulis dengan lengkap seperti kalimat aktifnya, yaitu "I didn't realize that our conversation wasbeing recorded". Dengan demikian, jawaban yang benar adalah "I didn't realize that our conversation wasbeing recorded" .

Bạn đang xem: I didn"t realize that somebody was recording our conversation


Instruksi soal meminta kita mengubah kalimat aktif positif di atas ke dalam bentuk pasif.

Kalimat “I didn’t realize that somebody was recording our conversation.” (Saya tidak menyadari seseorang sedang merekam percakapan kita) ditulis dalam Simple Past
Tense
(I didn't realize) danPast Continuous Tense (somebody was recording our conversation). Untuk menentukan subjek pada kalimat pasif, kita perlu melihat hal atau orang terpenting dalam kalimat aktif. Dalam hal ini yang terpenting adalah 'our conversation', sehingga kalimat pasif harus ditulis dalam Past Continuous Tense.

Formula Passive Voice untuk Past Continuous
Tense
adalah S + was/were + being + V3. Berdasarkan formula tersebut dapat dibentukkalimat pasif “Our conversation wasbeing recorded". Meskipun demikian,kalimat tersebut sebaiknya ditulis dengan lengkap seperti kalimat aktifnya, yaitu "I didn't realize that our conversationwasbeing recorded".

Dengan demikian, jawaban yang benar adalah "I didn't realize that our conversationwasbeing recorded".

*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

I didn"t realize that somebody was recording our conversation.

a. I didn’t realize that our conversation was recorded.

b. I didn"t realize that our conversation was being recorded

c. I didn"t realize that our conversation was being recorded by someone.

d. Our conversation wasn"t realized to lớn be recorded.


*

*

Đáp án B

Dịch: Tôi đã không phân biệt rằng ai kia đang khắc ghi cuộc truyện trò của bọn chúng tôi. - Tôi đang không nhận biết rằng cuộc trò chuyện của công ty chúng tôi đang được ghi lại.


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu trả lời mà chúng ta cần!
I didn"t realize that somebody was recording our conversation. A.I didn’t realize that our conversation was recorded. B.I didn"t realize that our conversation was being recorded. C.I didn"t realize that our conversation was being recorded by someone. D. Our conversation wasn"t realized to be...

Xem thêm: Top 15 web học cùng người lạ được dùng nhiều nhất 2023, top 8+ web học cùng người lạ tốt nhất 2022


I didn"t realize that somebody was recording our conversation.

A.I didn’t realize that our conversation was recorded.

B.I didn"t realize that our conversation was being recorded.

C.I didn"t realize that our conversation was being recorded by someone.

D. Our conversation wasn"t realized khổng lồ be recorded.


Đáp án: B

Vế “I didn’t realize” ko thể biến đổi bị động

Vế “somebody was recording our conversation” thì áp dụng cấu tạo bị cồn của thừa khứ tiếp diễn

Dịch nghĩa:Tôi đang không nhận thấy rằng ai đó đang đánh dấu cuộc truyện trò của chúng tôi. - Tôi vẫn không nhận biết rằng cuộc chat chit của cửa hàng chúng tôi đang được ghi lại.


điền từ còn thiếu vào đoan văn sau: New home -New school By Megan Williams,aged 13last year my Dad got a new job. It was in a town ........ Was 100 kms from our home . Mum & Dad decided we would have to lớn move , ....... It was a long way for Dad to lớn tour ever day. .......they told me about their plan i was upset because I loved my home and school . I was worried that i would .......all my friends & teachers a lot .Anyway six month ......... That , my family moved khổng lồ the...

điền từ không đủ vào đoan văn sau:

New trang chủ -New school

By Megan Williams,aged 13

last year my Dad got a new job. It was in a town ........ Was 100 kms from our trang chủ . Mum và Dad decided we would have lớn move , ....... It was a long way for Dad lớn tour ever day.

.......they told me about their plan i was upset because I loved my home and school . I was worried that i would .......all my friends and teachers a lot .Anyway six month ......... That , my family moved to lớn the town of Hex ford . The house was .......bigger than our old me , và from my bedroom window I ....... See the sea i wasn't looking forward ....... The first day at my new school . I felt really angry about meeting .... Of new people . But when i got there everyone was great ! My class teacher was nice và I .......friends with two girls in my class . Moving home isn't that bad after all !


#Tiếng anh thử nghiệm lớp 7
1
Ngố ngơ ngơ

điền từ còn thiếu vào đoan văn sau:

New trang chủ -New school

By Megan Williams,aged 13

last year my Dad got a new job. It was in a town ....where.... Was 100 kms from our trang chủ . Mum and Dad decided we would have lớn move , ....because... It was a long way for Dad lớn tour ever day.

....when...they told me about their plan i was upset because I loved my trang chủ and school . I was worried that i would ...miss....all my friends và teachers a lot .Anyway six month .....after.... That , my family moved to the town of Hex ford . The house was ....much...bigger than our old me , and from my bedroom window I ...must.... See the sea i wasn"t looking forward ...to.... The first day at my new school . I felt really angry about meeting .lots... Of new people . But when i got there everyone was great ! My class teacher was nice and I ...found....friends with two girls in my class . Moving home isn"t that bad after all !


Đúng(0)
+I+was+paid+a+lot+of+money+to+do+the+job+->+A..." class="dinnerbylany.com-text-link">
Change these sentences into passive voice in two ways, he first one has been done for you as an example.0. They paid me a lot of money to do the job-> I was paid a lot of money to vì the job-> A lot of money was paid to me to bởi the job1. The teacher gave us two titles for our thesis2. Somebody will have to tell him that news3. They have sent enough money to lớn those poor boy4. Our friends send these postcards to us5. Their grandmother told them this story ehen they visted her last...
Đọc tiếp

Change these sentences into passive voice in two ways, he first one has been done for you as an example.

0. They paid me a lot of money to vì chưng the job

-> I was paid a lot of money to vày the job

-> A lot of money was paid khổng lồ me to vày the job

1. The teacher gave us two titles for our thesis

2. Somebody will have to tell him that news

3. They have sent enough money lớn those poor boy

4. Our friends send these postcards khổng lồ us

5. Their grandmother told them this story ehen they visted her last week


#Tiếng anh thử nghiệm lớp 7
1
Lương Ngọc Anh

1. The teacher gave us two titles for our thesis

->We were given two titles for our thesis by the teacher

-> Two titles for our thesis were given to lớn us by the teacher

2. Somebody will have khổng lồ tell him that news

-> He will have to lớn be told that news

-> That news will have to lớn be told him

3. They have sent enough money to lớn those poor boys

->Those poor boys have been sent enough money

-> Enough money has been sent to those poor boy

4. Our friends send these postcards to us

-> We are sent these postcards by our friends

-> These postcards are sent lớn us by our friends

5. Their grandmother told them this story when they visted her last week

->They were told this story by their grandmother when she was visited last week

->This story was told them by their grandmother when she was visited last week


Đúng(0)
...........................................................+2.The+film+will+be+shown+on+Tv+next+week.+->.........." class="dinnerbylany.com-text-link">
Hãy chuyển những câu sau quý phái dạng chủ động :1.The room is going lớn be redecorated.->...........................................................2.The film will be shown on Tv next week.->...........................................................3.The plans are being discussed about.->...........................................................4.The applicant is being interviewed by the manager.->...........................................................5.The building...
Đọc tiếp

Hãy chuyển những câu sau sang dạng chủ động :