Đề thi học kì 1 giờ Anh lớp 5 năm 2019 – 2020

Đề đánh giá tiếng Anh lớp 5 chương trình bắt đầu học kì 1 gồm file nghe với đáp án tiếp sau đây nằm trong bộ đề thi giờ Anh học tập kì 1 lớp 5 năm 2019 – 2020 vày Tip.edu.vn sưu tầm cùng đăng tải. Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 với nội dung kỹ năng bám giáp Unit 1 – 10 giúp những em học sinh củng cố kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trung tâm hiệu quả.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 5 giữa học kì 1 có file nghe

I. LISTENING

Task 1. Listen and match. There is one example (0).

*

Task 2. Order the words. There is one example.

Example:

0. Gets / early / in / the / morning / he / up

He gets up early in the morning

1. You / morning / vị / exercise / bởi / often / how

__________________________________?

2. You / in / what / evening / vị / the / do

__________________________________?

3. A / goes / my / once / father / fishing / week

__________________________________.

4. The / never / I / night / mạng internet / at / surf

__________________________________.

Task 3. Read the questions. Write about you. There is one example (0).

0. What bởi you usually bởi vì every day?

1. What are you going to vì chưng tomorrow?

2. What are you going to vì next weekend?

0. I get up early and go khổng lồ school every day.

1. Tomorrow, I_____________________________________________________.

2. Next weekend, I __________________________________________________.

ĐÁP ÁN

I. LISTENING

Task 1. Listen & match. There is one example (0).

1. C; 2. D; 3. B; 4. A;

Transcript:

1. I always brush my teeth after meal

2. I usually bởi vì morning exercise in the morning

3. I sometimes watch TV in the evening

4. I often cook dinner in the afternoon

Task 2. Listen và choose A, B or C. There is one example.

1. A; 2. C; 3. B; 4. A;

Transcript

1. Will you be in the countryside with us, Linda?

2. Where were you going this weekend, Lan?

3. What may you vì chưng at Ha Long bay this weekend?

4. Who did you go khổng lồ the mountain with?

Task 3. Listen and tick V the correct pictures. There is one example.

1. C; 2. A; 3. B; 4. C;

Transcript

1. Laura: Hi, Laura. Where vì you live?

Jack: Hi, Jack. I live in No. 10 South street, Oxford city

2. Hien: Hello, Tony. Welcome khổng lồ Vietnam. What’s your hometown?

Tony: Good morning, Ms. Hien. I live in a house on the mountain of Scotland

3. May, tell me about your house please?

Well, it is a small house in a quiet street in London

4. Look at the boy over there. Who is he?

That’s Garry. He lives next lớn me. His flat is No. 12 South tower

Task 4. Listen & tick (V) Right or Wrong. There is one example (0).

1. Wrong; 2. Right; 3. Wrong; 4. Right;

Transcript

In Vietnam, Mid-Autumn Festival happens in September. It’s on the fifteenth of August of the lunar year. Children make lanterns, masks & mooncakes for the event. At night, children wear their masks và play with the lanterns. They light small candles inside them. There are lots of bright lanterns at night. It’s very beautiful. Many people decorate tables with moon cakes. Under the moon light, children sing and dance. After that, they sit down together and eat mooncakes and fruits.

II. READING

Task 1. Look và write the correct words. There is one example.

1. Thursday; 2. Maths; 3. Twice; 4. Science;

Task 2. Read và tick (V) True or False. There is one example (0).

1. False; 2. True; 3. False; 4. True;

Task 3. Read & number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1. D; 2. B; 3. E; 4. A;

Task 4. Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number. There is one word that you bởi not need. There is one example (0).

1. Home; 2. Birthday; 3. Weekend; 4. Present;

III. WRITING

Task 1. Look at the pictures. Read và write one word for each gap. There is one example.

1. Science; 2. Weekday; 3. Once; 4. Saturday;

Task 2. Order the words. There is one example.

1. How often do you vị morning exercise?

2. What vị you bởi in the evening?

3. My father goes fishing once a week.

4. I never surf the internet at night.

Task 3. Read the questions. Write about you. There is one example (0).

Student’s answers vary with correct grammar.

Trên đấy là Đề bình chọn tiếng Anh 5 học tập kì 1. Mời các bạn đọc tham khảo thêm nhiều tư liệu ôn tập giờ Anh lớp 5 không giống như: Để học giỏi Tiếng Anh lớp 5, bài bác tập trắc nghiệm giờ Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học tập kỳ 2 lớp 5,… được cập nhật liên tục bên trên Tip.edu.vn.

Listen & complete. Listen & decide if each statement is True (T) or Fasle (F). Look và complete words. Choose the correct answer. Give the correct khung of verbs in the brackets. Read và complete. Make sentence.


Đề bài

A. LISTENING

I. Listen và complete.

1. My _______ live in a small village.

2. Does Linda lượt thích living in the _______?

3. The _______ is so big and beautiful!

4. My _______ is a factory worker.

5. We often go to lớn the theatre at the _________.

II. Listen and decide if each statement is True (T) or Fasle (F).

1. James is living in Scotland.

Xem thêm: Những lời chúc ngày mới cho người yêu ngắn gọn, ý nghĩa hay nhất

2. James doesn’t want to make new friends at new school.

3. James và his friends speak English.

4. Mr. Paul and Mrs. Susan are very friendly.

5. Lewis & Amy are in secondary school.

B. VOCABULARY và GRAMMAR

I. Look & complete words.

*

II. Choose the correct answer.

1. _______ bởi you visit your grandparents? – Once a week.

A. When

B. How much

C. How often

D. Where

2. Where _________ she live? 

A. Is

B. Does

C. Do

D. Are

3. Vị you _____ part in our school’s English club?

A. Take

B. Make

C. Do

D. Play

4. What is ______ address? – It’s 56 Duy rã street.

A. She

B. He

C. They

D. Her

5. ______ your favorite fruit? - Orange.

A. What’s

B. When’s

C. How’s

D. Can’t

III. Give the correct size of verbs in the brackets.

1. Hoa (be) _______ a new student in this school.

2. Last summer holiday, we (go) _______ lớn Phu Quoc.

3. ______ you (come) ______ to Jenny’s birthday tiệc nhỏ tomorrow?

4. Dung (not like) _______ noodles.

5. Before I moved here, I (live) _______ in the countryside with my aunt.

IV. Read & complete.


invite bookstore played gave took


1. She _______________ lots of photos at the food festival yesterday.

2. Did Nga ____________ you to her birthday party?

3. My father bought some books at the _____________.

4. My friends __________ me some presents on my birthday.

5. Last Sunday, we __________ hide-and-seek at the park.

V. Make sentence.

1. Where / you / go / last summer?

2. Where / they / live?

3. She / often / go swimming / Sunday.

4. You / invite / Rei / your birthday buổi tiệc nhỏ / last weekend?

5. They / stay / home / tomorrow. 

-------------------THE END-------------------


B. VOCABULARY và GRAMMAR

I. Look và complete words.

1. ISLAND

2. AIRPORT

3. PRESENT

4. SUNBATHE

5. MOTORBIKE

II. Choose the correct answer.

1. C

2. B

3. A

4. D

5. A

III. Give the correct form of verbs in the brackets.  

1. Is

2. Went

3. Will - come

4. Doesn’t like

5. Lived

IV. Read and complete.

1. Took

2. Invite

3. Bookstore

4. Gave

5. Played

VI. Make sentences.

1. Where did you go last summer?

2. Where vị they live?

3. She often goes swimming on Sunday.

4. Did you invite Rei to lớn your birthday tiệc nhỏ last weekend?

5. They will stay at trang chủ tomorrow. 

LỜI GIẢI bỏ ra TIẾT

A. LISTENING

I. Listen và complete.

(Nghe và hoàn thành.)

Bài nghe:

1. My parents live in a small village.

(Bố bà bầu tôi sống ở một ngôi làng mạc nhỏ.)

2. Does Linda lượt thích living in the city?

(Linda tất cả thích sống ở tp không?)

3. The mountain is so big and beautiful!

(Ngọn núi thiệt là to cùng đẹp quá!)

4. My brother is a factory worker.

(Anh trai tôi là 1 trong những công nhân nhà máy.)

5. We often go lớn the theatre at the weekend.

(Chúng tôi thường đến rạp chiếu phim vào cuối tuần.)

II. Listen và decide if each statement is True (T) or Fasle (F).

(Nghe giúp xem mỗi câu dưới đây là Đúng (T) giỏi Sai (F)).

My name is James. I have moved to lớn Scotland to lớn study. Now I am living with the Smith"s family. Since I got here, I"ve been really busy the study & making new friends. I speak English all the time here. We"re a real phối of nationalities: Chinese, Russian, Thai, Italian, Spanish, Brazilian but we all speak in English. My host family is really nice. Mr. Paul and Mrs. Susan are very friendly and kind. The children are called Lewis and Amy. They"re both students at a primary school. They are so cute.

Tạm dịch:

Mình tên là James. Tôi vừa mới chuyển mang đến Scotland để học. Hiện tại mình đang sinh sống với gia đình Smith. Từ khi mình chuyển mang đến đây, mình trở phải rất bận bịu với câu hỏi học và làm cho quen các bạn mới. Bản thân nói giờ đồng hồ Anh đông đảo lúc. Bọn chúng mình thiệt sự là một tổ hợp nhiều quốc tịch: Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Ý, Tây Ban Nha, Brazil, nhưng chúng mình các nói tiếng Anh. Mái ấm gia đình chủ nhà của chính bản thân mình rất tuyệt. Chú Paul với cô Susan rất thân mật và giỏi bụng. Những con của họ là Lewis và Amy. Các em ấy đang học tiểu học. Các em ấy rất đáng để yêu.

1. T

James is living in Scotland.

(James đang sống ở Scotland.)

Thông tin: I have moved to Scotland to lớn study.

(Mình vừa mới chuyển mang đến Scotland nhằm học.)

2. F

James doesn’t want khổng lồ make new friends at new school.

(James không thích kết chúng ta ở trường new của cậu ấy.)

Thông tin: Since I got here, I"ve been really busy the study & making new friends.

(Từ khi mình chuyển mang lại đây, bản thân trở đề xuất rất mắc với việc học và làm quen các bạn mới.)