Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng hóa học vô cơ
Phản ứng hóa học hữu cơ
Cu(NO3)2 → Cu
O + NO2 + O2 | Cu(NO3)2 ra Cu
O | Cu(NO3)2 ra NO2
Trang trước
Trang sau

Phản ứng sức nóng phân: Cu(NO3)2 giỏi Cu(NO3)2 ra Cu
O hoặc Cu(NO3)2 ra NO2 thuộc một số loại phản ứng phân hủy, phản bội ứng lão hóa khử vẫn được cân bằng đúng mực và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một vài bài tập có liên quan về Cu(NO3)2 tất cả lời giải, mời chúng ta đón xem:

Nhiệt phân: 2Cu(NO3)2 → 2Cu
O + 4NO2 + O2


Điều khiếu nại phản ứng

- ánh sáng cao > 170o
C.

Bạn đang xem: 2 cu(no3)2 → 2 cuo + 4 no2 + o2

Cách tiến hành phản ứng

- Nung muối hạt đồng (II) nitrat .

Hiện tượng nhận biết phản ứng

- Nung muối đồng (II) nitrat chiếm được đồng oxit màu đen và có khí gray clolor thoát ra.

Bạn gồm biết

- tương tự các muối nitrat của các kim loại từ Mg cho Cu nhiệt độ phân tạo thành oxit, NO2 với nước

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: lúc nhiệt phân hoàn toàn hỗn hòa hợp NH4NO3, Cu(NO3)2, Ag
NO3, Fe(NO3)2 thì chất rắn chiếm được sau phản nghịch ứng gồm:

A. Cu
O, Fe
O, Ag

B. Cu
O, Fe2O3, Ag

C. Cu
O, Fe2O3, Ag2O

D. NH4NO2, Cu
O, Fe2O3, Ag

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

A. Cu
O, Fe
O, Ag Sai vị Fe
O + O2 → Fe2O3

B. Cu
O, Fe2O3, Ag

C. Cu
O, Fe2O3, Ag2O → không thể tạo nên Ag2O

D. NH4NO2, Cu
O, Fe2O3, Ag → không có NH4NO2


Ví dụ 2: nhiệt phân các muối: KCl
O3, KNO3, Na
HCO3, Ca(HCO3)2, KMn
O4, Fe(NO3)2, Ag
NO3, Cu(NO3)2 mang lại khi sản xuất thành hóa học rắn có cân nặng không đổi, thu được bao nhiêu oxit kim loại?

A. 4 B. 6

C. 5 D. 3

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

KCl
O3 → KCl

KNO3 → KNO2

KMn
O4 → K2Mn
O4 + Mn
O2

Ag
NO3 → Ag

Na
HCO3 → Na2CO3

Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 → Ca
O

Fe(NO3)2 → Fe2O3

Cu(NO3)2 → Cu
O

Ví dụ 3: sức nóng phân muối Cu(NO3)2 thu được

A. Cu, O2, N2B. Cu, NO2, O2

C. Cu
NO2 D. Cu
O, NO2, O2

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Phương trình hóa học: Cu(NO3)2 → Cu
O + NO2 + 1/2 O2


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài xích giảng powerpoint, khóa học giành cho các thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, liên kết tri thức, chân trời trí tuệ sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung ứng zalo Viet
Jack Official

Cu(NO3)2 → Cu
O + NO2 + O2 là phản bội ứng nhiệt phân. Bài viết này cung ứng đầy đủ tin tức về phương trình hóa học đã được cân bằng, điều kiện các chất thâm nhập phản ứng, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:

Phản ứng Cu(NO3)2

*
Cu
O + NO2 + O2↑

1. Phương trình bội phản ứng nhiệt phân Cu(NO3)2 

2Cu(NO3)2
*
 2Cu
O + 4NO2 + O2↑

2. Điều kiện phản ứng nhiệt độ phân Cu(NO3)2 xảy ra 

Nhiệt độ

3. Nhiệt độ phân trọn vẹn Cu(NO3)2 thu được các sản phẩm là

Nhiệt phân trọn vẹn Na
NO3 thì chất rắn nhận được Cu
O và 2 khí bay ra NO2 và O2.

4. Bản chất của làm phản ứng nhiệt độ phân muối bột nitrat

Muối nitrat của những kim loại hoạt động mạnh (trước Mg): bị phân huỷ thành muối hạt nitrit cùng oxi:

M(NO3)n → M(NO2)n + n/2O2

Muối nitrat của những kim loại từ Mg → Cu: bị phân huỷ thành oxit sắt kẽm kim loại tương ứng, NO2 và O2:

2M(NO3)n → M2On + 2n
NO2 + n/2O2

Muối nitrat của các kim nhiều loại kém hoạt động (sau Cu): bị phân huỷ thành sắt kẽm kim loại tương ứng, NO2 và O2:

M(NO3)n → M + n
NO2 + n/2O2

Một số bội phản ứng quánh biệt:

2Fe(NO3)2→ Fe2O3 + 4NO2 + 1/2O2

NH4NO3 → N2O + 2H2O

NH4NO2 → N2 + 2H2O

5. Bài xích tập vận dụng liên quan

Câu 1. Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)2 thu được các thành phầm là

A. Cu
O, O2.

B. Cu
O, NO2, O2.

C. Cu, NO2, O2.

D. Cu2O, O2.

Lời giải:

Đáp án B

Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)2 thu được các thành phầm là Cu
O, NO2, O2.

Phương trình nhiệt độ phân:

Cu(NO3)2 → Cu
O+ NO2 + O2

Câu 2. Nhiệt phân Fe(NO3)2sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được thành phầm gồm:

A. Fe
O, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2, O2.

C. Fe3O4, NO2, O2.

D. Fe, NO2, O2.

Lời giải:

Đáp án B

Nhiệt phân Fe(NO3)2 sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được sản phẩm gồm Fe2O3, NO2, O2.

Phương trình sức nóng phân:

4Fe(NO3)2 → 2Fe2O3+ 8NO2 + O2

Câu 3. Nhiệt phân trọn vẹn a gam Cu(NO3)2 thu được 0,56 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) và chất rắn Y. Giá trị của a là:

A. 37,6

B. 36,7

C. 3,76

D. 3,67

Lời giải:

Đáp án C

nhh= 1,12 : 22,4 = 0,05 mol

Cu(NO3)2→ Cu
O + 2NO2+ một nửa O2

x → 2x → 1/2x

2x + 1/2x = 0,05 => x = 0,02 mol

=> a = 188.0,02 = 3,76 gam

Câu 4. Nhiệt phân KNO3 thu được sản phẩm:

A. K, NO2, O2.

B. KNO2, O2, NO2.

C. KNO2, O2.

D. K2O, N2O.

Xem thêm: What an attractive hair style you have got, mary!, “what an attractive hair style you have got, mary

Lời giải:

Đáp án C

Nhiệt phân KNO3 thu được sản phẩm KNO2, O2.

Phương trình hóa học:

2KNO3 → 2KNO2 + O2

Câu 5. Khi sức nóng phân trọn vẹn KHCO3 thì sản phẩm của phản nghịch ứng sức nóng phân là:

A. KOH, CO2, H2.

B. K2O, CO2, H2O.

C. K2CO3, CO2, H2O.

D. KOH, CO2, H2O.

Lời giải:

Đáp án C

Khi sức nóng phân trọn vẹn KHCO3 thì sản phẩm của phản bội ứng nhiệt phân là K2CO3, CO2, H2O.

Phương trình hóa học:

2KHCO3 → K2CO3 + CO2 + H2O

Câu 6. Khi bị sức nóng phân, dãy muối nitrat nào dưới đây đều cho thành phầm là kim loại, khí nitơ đioxit cùng khí oxi?

A. Zn(NO3)2, Na
NO3, Pb(NO3)2

B. Cu(NO3)2, Ca
NO3, Na
NO3

C. Fe(NO3)2, Ca
NO3, Na
NO3

D. Hg(NO3)2, Ag
NO3

Lời giải:

Đáp án D

Muối nitrat của những kim nhiều loại kém vận động (sau Cu): bị phân huỷ thành sắt kẽm kim loại tương ứng, NO2 và O2.

M(NO3)n → M + n
NO2 + n/2O2

Khi bị nhiệt phân, dãy muối nitrat nào mọi cho sản phẩm là kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi là Hg(NO3)2, Ag
NO3

2Hg(NO3)2 → 2Hg
O + 4NO2 + O2

2Ag
NO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

Câu 7. Cho những mệnh đề sau :

1) những muối nitrat phần nhiều tan nội địa và hầu như là hóa học điện li mạnh.

2) Ion NO3- có tính lão hóa trong môi trường axit.

3) lúc nhiệt phân muối nitrat rắn ta những thu được khí NO2.

4) số đông muối nitrat phần nhiều bền nhiệt.

Các mệnh đề đúng là:

A. (1), (2), (3).

B. (2) và (4).

C. (2) với (3).

D. (1) cùng (2).

Lời giải:

Đáp án D

Các mệnh đề đúng là: (1) cùng (2)

(3) sai vày muối nitrat của K, Na, Ba, Ca nhiệt độ phân ko thu được khí NO2

(4) không nên vì những muối nitrat phần nhiều kém bền nhiệt

Câu 8. Trong các nhận xét sau đây về muối hạt nitrat của kim loại, dấn xét nào ko đúng?
A. Toàn bộ các muối bột nitrat rất nhiều dễ chảy trong nước

B. Các muối hạt nitrat phần đa dễ bị phân huỷ bởi nhiệt

C. Các muối nitrat chỉ được áp dụng làm phân bón hoá học trong nông nghiệp

D. Các muối nitrat hầu hết là hóa học điện li mạnh, lúc tan trong nước phân li ra cation sắt kẽm kim loại và anion nitrat

Lời giải:

Đáp án C

Câu 9. Cho các nhận định sau:

(1) những muối nitrat đa số tan trong nước và đều là hóa học điện li mạnh;

(2) Ion NO3- gồm tính thoái hóa trong môi trường axit;

(3) lúc nhiệt phân muối nitrat rắn ta phần nhiều thu được khí NO2;

(4) hầu như muối nitrat đầy đủ bền nhiệt.

Số mệnh đề đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Đáp án B

Các mệnh đề đúng là: (1) với (2)

(3) sai bởi muối nitrat của K, Na, Ba, Ca sức nóng phân không thu được khí NO2

(4) không đúng vì các muối nitrat số đông kém bền nhiệt

Câu 10. Dãy hóa học nào sau đây bị nhiệt phân bỏ ở ánh sáng cao

A. Ca
CO3, Zn(OH)2, KNO3, KMNO4

B. Ba
SO3, Ba
Cl2, KOH, Na2SO4

C. Ag
NO3, Na2CO3, KCI, Ba
SO4

D. Fe(OH)3, Na2SO4, Ba
SO4, KCI

Lời giải:

Đáp án A

Phương trình phản bội ứng minh họa:

Ca
CO3 

*
 Ca
O + CO2

Zn(OH)2 

*
 Zn
O + H2O

2KNO3 

*
2KNO2+ O2

KMn
O4

*
 K2Mn
O4 + Mn
O2 + O2

Câu 11. Phân biệt 5 dung dịch lẻ tẻ sau: NH4NO3; (NH4)2SO4; Na
Cl; Mg(NO3)2 và Fe
Cl2 bằng: