Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 + CO2 + H2O là bội phản ứng phân hủy. Nội dung bài viết này cung ứng đầy đủ tin tức về phương trình hóa học vẫn được cân bằng, điều kiện các chất gia nhập phản ứng, hiện tượng kỳ lạ (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:

Phản ứng Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 + CO2 + H2O

1. Phương trình phản bội ứng phân hủy Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 

*
 Ca
CO3 + CO2 + H2O

2. Điều khiếu nại phản ứng xảy ra 

Nhiệt độ

3. Bản chất nhiệt phân muối bột hiđrocacbonat với muối cacbonat

3.1. Nhiệt độ phân muối hạt hiđrocacbonat (HCO3-)

Nhận xét: toàn bộ các muối bột hiđrocacbonat phần nhiều kém bền nhiệt với bị phân huỷ khi đun nóng.

Bạn đang xem:

Phản ứng:

2M(HCO3)n → M2(CO3)n + n
CO2 + n
H2O

Ví dụ: 2Na
HCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

3.2. Nhiệt độ phân muối cacbonat (CO32-)

Nhận xét: những muối cacbonat không tan (trừ muối hạt amoni) đa số bị phân huỷ vày nhiệt.

Phản ứng:

M2(CO3)n → M2On + CO2

Ví dụ: Ca
CO3 → Ca
O + CO2

Lưu ý: Các bội nghịch ứng nhiệt phân muối cacbonat cùng hiđrocacbonat hầu như không thuộc phản ứng oxi hoá - khử.

Phản ứng sức nóng phân muối Fe
CO3trong không khí bao gồm phản ứng:

Fe
CO3 → Fe
O + CO2

4Fe
O + O2→ 2Fe2O3

4. Mở rộng kiến thức về Ca(HCO3)2

4.1. Tính chất vật lí & nhận biết

- đặc điểm vật lí: Tồn trên trong hỗn hợp dưới dạng vào suốt, với nhì ion Ca2+ và HCO3-.

- nhận biết: sử dụng dung dịch axit HCl, thấy bay ra khí ko màu, không mùi:

Ca(HCO3)2 + 2HCl → Ca
Cl2 + 2H2O + 2CO2

4.2. đặc thù hóa học

- công dụng với axit mạnh

Ca(HCO3)2 + H2SO4 → Ca
SO4 + 2H2O + 2CO2

- tác dụng với dung dịch bazơ

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2Ca
CO3 + 2H2O

Ca(HCO3)2 + 2Na
OH → Ca
CO3 + Na2CO3 + 2H2O

- Bị phân hủy bởi nhiệt độ:

Ca(HCO3)2 -to→ Ca
CO3 + H2O + CO2

4.3. Điều chế

Sục CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

5. Bài bác tập vận dụng 

Câu 1. Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3- và 0,02 mol Cl-. Nước trong cốc là:

A. Nước mềm

B. Nước cứng tạm thời

C. Nước cứng vĩnh cửu

D. Nước cứng toàn phần

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 2. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M thu được 6 gam kết tủa. Thanh lọc kết tủa đun cho nóng dung dịch lại thấy có kết tủa nữa. Tìm V?

A. 3,136 lít

B. 6,272 lít

C. 1,568 lít

D. 4,704 lít

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

n
Ca
CO3 = 6/100 = 0,06 mol

Do nấu nóng lại thu đạt thêm kết tủa => nên có Ca(HCO3)2

n
Ca
CO3 chế tác thêm là 4/100 = 0,04 mol

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + H2O

0,06 → 0,06 → 0,06

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2→ Ca
CO3+ CO2 + H2O

0,04 0,04

→ n
CO2 ở phản ứng 2 là 0,04.2 =0 ,08 mol

→ n
CO2= 0,06 + 0,08 = 0,14 mol

→ V = 0,14.22,4 = 3,136 lít

Câu 3. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)21M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,97.

B. 3,94.

C. 19,7.

D. 9,85.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

CO2 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol);

n
Ba(OH)2 = 0,1.1 = 0,1 (mol)

Ta có: 1 CO2/n
Ba(OH)2= 0,15/0,1 =1,5

=> tạo nên 2 muối Ba
CO3 và Ba(HCO3)2 cả CO2 và Ba(OH)2 đều phản ứng hết

CO2 + Ba(OH)2 → Ba
CO3↓ + H2O

a ← a ← a (mol)

2CO2 + Ba(HCO3)2 → Ba(HCO3)2

2b ← b ← b (mol)

Ta có:

∑n
Ba(OH)2 = a + b = 0,1

∑n
CO2 = a + 2b = 0,15

a = 0,05

b = 0,05

=> m
Ba
CO3= 0,05.197 = 9,85 (g)

Câu 4. Nung các thành phần hỗn hợp X gồm Fe
CO3 và Ba
CO3 trong không gian đến cân nặng không đổi, thu được chất rắn Y cùng V lít CO2 (đktc). Kết hợp Y vào H2O dư thu được dung dịch Z với 8 gam chất rắn không tan. Dung nạp hết V lít khí CO2 vào Z thu được 9,85 gam kết tủa. Cân nặng của Fe
CO3 và Ba
CO3 trong tất cả hổn hợp ban đầu?

A. 11,6 gam, 29,77g

B. 23,2 gam, 29,77 gam

C. 23,2 gam, 32,45 gam

D. 11,6 gam, 24, 67 gam

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

4Fe
CO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2

x………………→ 0,5x ……. X

Ba
CO3 → Ba
O + CO2

y …………..→.. Y……y

n
CO2 = x + y

Chất rắn Y gồm: Fe2O3 và Ba
O

Y + H2O dư: chất rắn không tan là Fe2O3

→ 160.0,5x = 8 → x = 0,1 mol → n
CO2= 0,1 + y

Ba
O + H2O → Ba(OH)2

y.…………..→……..y

Dung dịch Z là hỗn hợp Ba(OH)2

Ba(OH)2 + CO2 → Ba
CO3+ H2O

y……. →…… y…… y

→ Số mol CO2 dư để hòa rã kết tủa Ba
CO3 là: (0,1 + y) – y =0,1 mol

CO2 + Ba
CO3 + H2O → Ba(HCO3)2

0,1…→…..0,1…………………..0,1

n
Ba
CO3 = y - 0,1 = 9,85/197 = 0,05 mol → y = 0,15 mol

m
Fe
CO3= 0,1.116 = 11,6g

m
Ba
CO3 = 0,15.197 = 29,77g

Câu 5. Nhận định nào dưới đây về muối cacbonat là đúng ? tất cả muối cacbonat đều

A. Bị nhiệt độ phân tạo thành oxit sắt kẽm kim loại và cacbon dioxit

B. Ko tan vào nước

C. Tan trong nước.

D. Bị nhiệt phân trừ muối cacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Muối cacbonat của kim loại kiềm, amoni và phần lớn các muối hidrocacbonat dễ dàng tan trong nước. Những muối của sắt kẽm kim loại không tung trong nước, ví dụ: Ba
CO3; KCO3.

+ muối cacbonat trung hòa của kim loại kiềm bền với nhiệt. Muối hạt cacbonat trung hòa của sắt kẽm kim loại khác cũng như muối hidrocacbonat bị nhiệt phân hủy.

Ví dụ: Ba
CO3 → Ba
O + CO2 hay

2KHCO3 → K2CO3 + CO2 + H2O

Câu 6. Khi đến từ từ dung dịch K2CO3 vào dung dịch HCl khuấy đều, hiện nay tượng xảy ra là

A. Mở ra chất khí bay ra ngay trong khi cho K2CO3vào

B. Sau 1 thời hạn thấy lộ diện chất khí bay ra, dung dịch trong suốt

C. Không tồn tại khí bay ra

D. Gồm khí bay ra và lộ diện kết tủa

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:


Phương trình hóa học: K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O.

Khi đến từ từ hỗn hợp K2CO3 vào hỗn hợp HCl khuấy đều, hiện nay tượng xảy ra là lộ diện chất khí bay ra ngay trong lúc cho K2CO3 vào

Câu 7.

Xem thêm: Janet Wants To Invite Susan To Go To The Cinema This Evening?”

 Nhiệt phân trọn vẹn 81 gam Ca(HCO3)2 thu được V lít khí CO2 (đktc). Cực hiếm của V là:

A. 5,6.

B. 33,6.

C. 11,2.

D. 22,4.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

n
Ca(HCO3)2 = 81: 162 = 0,5 mol

Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 + CO2 + H2O

0,5 → 0,5 → 0,5 mol

Ca
CO3 → Ca
O + CO2

0,5 → 0,5 mol

=> n
CO2 = 0,5 + 0,5 = 1 mol

=> VCO2 = 1.22,4 = 22,4 lít

Câu 8. Hỗn vừa lòng rắn A tất cả Ca(HCO3); Ca
CO3; Na
HCO3; Na2CO3. Nung A đến cân nặng không thay đổi được hóa học rắn B gồm:

A. Ca
CO3 và Na2O.

B. Ca
O với Na2O.

C. Ca
CO3 và Na2CO3.

D. Ca
O với Na2CO3.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Ca(HCO3)2 → Ca
O + 2CO2 + H2O

Ca
CO3 → Ca
O + CO2

2Na
HCO3→ Na2CO3 + CO2 + H2O

Câu 9. Chất nào dưới đây được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

A. Na2CO3 và Na3PO4

B. Na2SO4 và Na3PO4.

C. HCl và Na2CO3.

D. HCl và Ca(OH)2.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 10. Nhiệt phân hoàn toàn 16,2 gam Ca(HCO3)2, thu được V lít khí CO­2 ở đktc. Quý hiếm của V là

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng hóa học vô cơ
Phản ứng chất hóa học hữu cơ
Ca(HCO3)2 → Ca
CO3↓ + H2O + CO2↑ | Ca(HCO3)2 ra Ca
CO3 | Ca(HCO3)2 ra CO2
Trang trước
Trang sau

Phản ứng Ca(HCO3)2 xuất xắc Ca(HCO3)2 ra Ca
CO3 hoặc Ca(HCO3)2 ra CO2 thuộc các loại phản ứng phân hủy vẫn được cân bằng đúng mực và cụ thể nhất. Dường như là một số bài tập có tương quan về Ca(HCO3)2 gồm lời giải, mời chúng ta đón xem:


Điều kiện phản ứng

- nhiệt độ độ

Cách triển khai phản ứng

- sức nóng phân muối hạt Ca(HCO3)2

Hiện tượng nhận ra phản ứng

- canxi hiđrocacbonat bị sức nóng phân sản xuất thành kết tủa canxi cacbonat và có khi CO2 thoát ra

Bạn bao gồm biết

Ba(HCO3)2, Na
HCO3, KHCO3 cũng có phản ứng nhiệt độ phân sản xuất muối cacbonat và giải phóng khí cacbonic

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Để pha trộn Ca trường đoản cú Ca
CO3 cần tiến hành ít độc nhất vô nhị mấy bội nghịch ứng ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Giải thích

phản ứng (1): Ca
CO3 + 2HCl → Ca
Cl2 + CO2 + H2O

Phản ứng (2): Ca
Cl2 → Ca + Cl2 ↑


Ví dụ 2: Hợp chất Y của can xi là thành phần chính của vỏ các loại ốc, sò... Trong khi Y được sử dụng rộng thoải mái trong cung cấp vôi, xi măng, thủy tinh, chất phụ gia trong công nghiêp thực phẩm. Hợp hóa học Y là:

A. Ca
O. B. Ca
CO3.

C. Ca(OH)2. D. Ca3(PO4)2

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Giải thích

Canxi cacbonat được sử dụng rộng thoải mái trong cấp dưỡng vôi, xi măng, thủy tinh, hóa học phụ gia trong công nghiêp thực phẩm

Ví dụ 3: Để liền kề trùng, tẩy uế xung quanh khu vực bị ô nhiễm, fan ta sử dụng

A. Ca(OH)2 B. Ca
OC. Ca
CO3 D.Ca
OCl2

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Clorua vôi được thực hiện cho việc khử trùng với cũng là 1 trong những thành phần trong bột tẩy trắng. Nó cũng được sử dụng tẩy uế với gỡ rêu tảo.


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, dinnerbylany.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời trí tuệ sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official